در حال تحصیل

  

AWT IMAGE

 • برنامه های آموزشی دانشجویان دانشکده داروسازی

 برنامه امتحانی نیمسال دوم ۹۵-۹۴

 برنامه هفتگی نیمسال دوم ۹۵-۹۴

 برنامه کارآموزی در عرصه داروخانه شهری

برنامه آموزشی ورودی ۸۹

برنامه آموزشی ورودی ۹۰

برنامه آموزشی ورودی ۹۱

برنامه آموزشی ورودی ۹۲

برنامه آموزشی ورودی ۹۳

 • اساتید راهنما و دانشجویان تحت پوشش

 لیست اسامی

 • جداول دروس دکتری عمومی داروسازی

 جدول ترم بندی دروس رشته داروسازی

  جدول دروس اختصاصی مقطع علوم پایه
جدول دروس عمومی

 جدول دروس عمومی معارف اسلامی

 جدول دروس تخصصی دوره دکتری

 جدول واحدهای کارآموزی

 جدول دروس اختیاری

  جدول تعیین پیش نیاز دروس

  جدول ترم بندی و کد دروس دانشجویان ماقبل علوم پایه

  • سرفصل دروس

  عناوین و محتوی دروس در مقطع علوم پایه

  عناوین و محتوی دروس در مقطع دکتری

  فرمهای آموزشی

 • تقویم آموزشی

  آرم دانشکده

 • آرم دانشگاه

 

 • چارت پیش نیاز دروس

 قبل از علوم پایه

  بعد از علوم پایه