ریاست دانشکده

دکتر مهرداد حمیدی 
استاد گروه فارماسیوتیکس

دکتری تخصصی فارماسیوتیکس

تلفن : 33473638-024

دورنگار : 33473639-024

پست الکترونیک : hamidim@zums.ac.ir

AWT IMAGE


مسئول دفتر ریاست :

شهلا ستاری
تلفن : 33473635-024 داخلی 203
دورنگار : 33473639-024