ریاست دانشکده
   AWT IMAGE

دکتر مهرداد حمیدی                                                 
استاد گروه فارماسیوتیکس

دکتری تخصصی فارماسیوتیکس

تلفن: 33473638-024

دورنگار: 33473639-024

پست الکترونیک:hamidim@zums.ac.ir

سوابق علمی: CV   ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus


                                                                                                                                                                       
  

مسئول دفتر ریاست:

شهلا ستاری
تلفن:33473635-024 داخلی 203
دورنگار:33473639-024