اخبارپژوهشی


جلسه دفاع پایان نامه دکتری عمومی داروسازی آقای علی حیدری ، با عنوان "فارماکوکینتیک جمعیتی مروپنم در بیماران مبتلا به پنومونی وابسته به ونتیلاتور بستری در بخش مراقبت های ویژه" :
جلسه دفاع پایان نامه دکتری عمومی داروسازی آقای علی حیدری ، با عنوان "فارماکوکینتیک جمعیتی مروپنم در بیماران مبتلا به پنومونی وابسته به ونتیلاتور بستری در بخش مراقبت های ویژه" با راهنمایی آقای دکتر سعید رضایی و خانم دکتر ترانه نقیبی مورخ 97/10/09 ساعت 11:00 صبح در سالن آمفی تئاتر شهید یاری قلی دانشکده داروسازی برگزار خواهد شد.


جلسه دفاع پایان نامه دکتری عمومی داروسازی آقای ایرج نیکویی ، با عنوان "مطالعه رابطه فارماکودینامیک و فارماکوکینتیک مروپنم دربیماران مبتلا به پنومونی ناشی از ونتیلاتوربستری درICU " :
جلسه دفاع پایان نامه دکتری عمومی داروسازی آقای ایرج نیکویی ، با عنوان "مطالعه رابطه فارماکودینامیک و فارماکوکینتیک مروپنم دربیماران مبتلا به پنومونی ناشی از ونتیلاتوربستری درICU " با راهنمایی آقای دکتر سعید رضایی و خانم دکتر ترانه نقیبی مورخ 97/10/08 ساعت 12:00 ظهر در سالن آمفی تئاتر شهید یاری قلی دانشکده داروسازی برگزار خواهد شد.جلسه دفاع پایان نامه دکتری عمومی داروسازی آقای محمد امین رحمتی ، با عنوان "دارورسانی هدفمند کوئرستین با استفاده از نانو ذرات پلیمری زیست تخریب پذیر و ارزیابی میزان سمیت در میتوکندری های ایزوله شده از کبد موش صحرایی" :
جلسه دفاع پایان نامه دکتری عمومی داروسازی آقای محمد امین رحمتی ، با عنوان "دارورسانی هدفمند کوئرستین با استفاده از نانو ذرات پلیمری زیست تخریب پذیر و ارزیابی میزان سمیت در میتوکندری های ایزوله شده از کبد موش صحرایی" با راهنمایی خانم دکتر سمیه صدیقیان مورخ 97/7/17 ساعت 10:30صبح در سالن آمفی تئاتر شهید یاری قلی دانشکده داروسازی برگزار خواهد شد.


جلسه دفاع پایان نامه دکتری عمومی داروسازی خانم رویا پورنوروز ، با عنوان "کاربرد چارچوب های آلی- فلزی در بهبود  انحلال داروی فنوفیبرات بعنوان داروی مدل کلاس П BCS "   :
جلسه دفاع پایان نامه دکتری عمومی داروسازی خانم رویا پورنوروز ، با عنوان "کاربرد چارچوب های آلی- فلزی در بهبود  انحلال داروی فنوفیبرات بعنوان داروی مدل کلاس П BCS " با راهنمایی خانم دکتر زیبا اسلامبولچیلارو آقای دکتر عزیز ملکی مورخ 97/7/11 ساعت 11:15صبح در سالن آمفی تئاتر شهید یاری قلی دانشکده داروسازی برگزار خواهد شد.

اعطای تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان به دانشجویان نوورود (دانشجویان سال اول دوره های کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری) در سال تحصیلی 98-1397


جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی نانو فناوری دارویی خانم زهرا کرمی ، با عنوان "تهیه و ارزیابی برون تن و درون تن نانوامولسیون حاوی داروی مهارگر پروتئاز HIV ایندیناویر: مطالعه برداشت مغزی دارو"   :

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی نانو فناوری دارویی خانم زهرا کرمی ، با عنوان "تهیه و ارزیابی برون تن و درون تن نانوامولسیون حاوی داروی مهارگر پروتئاز HIV ایندیناویر: مطالعه برداشت مغزی دارو" با راهنمایی آقای دکتر مهرداد حمیدی مورخ 97/6/31 ساعت 4بعد از ظهر در سالن آمفی تئاتر شهید یاری قلی دانشکده داروسازی برگزار خواهد شد.


جلسه دفاع پایان نامه دکتری عمومی داروسازی خانم مهرو احمری ، با عنوان " تاثیر سلژیلین بر آسیب های ایسکمی-خونرسانی مجدد ناحیه هیپوکمپ و اختلالات شناختی به دنبال ایسکمی فراگیر در موش های صحرائی نر "   :
جلسه دفاع پایان نامه دکتری عمومی داروسازی خانم مهرو احمری ، با عنوان "تاثیر سلژیلین بر آسیب های ایسکمی-خونرسانی مجدد ناحیه هیپوکمپ و اختلالات شناختی به دنبال ایسکمی فراگیر در موش های صحرائی نر" با راهنمایی آقای دکتر سید جمال حسینی و آقای دکتر جواد محمودی مورخ 97/7/4 ساعت 11صبح در سالن آمفی تئاتر شهید یاری قلی دانشکده داروسازی برگزار خواهد شد.


جلسه دفاع پایان نامه دکتری عمومی داروسازی خانم ندا یونسی ، با عنوان "ارزیابی فارماکوگنوستیک وآنالیزفیزیکی - شیمیایی گیاه سنبل بیابانی پاره برگ بومی استان زنجان"   :

جلسه دفاع پایان نامه دکتری عمومی داروسازی خانم ندا یونسی ، با عنوان "ارزیابی فارماکوگنوستیک وآنالیزفیزیکی - شیمیایی گیاه سنبل بیابانی پاره برگ بومی استان زنجان" با راهنمایی آقای دکتر علیرضا یزدی نژاد مورخ 97/6/25 ساعت 12ظهر در سالن آمفی تئاتر شهید یاری قلی دانشکده داروسازی برگزار خواهد شد.