[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: بازگشت به صفحه اصلی مرکز بازگشت به صفحه اصلی دانشگاه ::
بخش‌های اصلی
معرفی بیمارستان::
هیات امناء::
حوزه ریاست::
معاونت خدمات و پشتیبانی::
معاونت آموزشی::
مدیریت خدمات پرستاری::
بخشها و واحدهای درمانی::
واحدهای پاراکلینیکی ::
میز خدمت::
ارتباط با بیماران::
آموزش به بیمار::
اموزش به پرسنل::
توریسم درمانی::
کتابخانه مرکز::
واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان::
تماس با ما::
همایش اختلالات اندام فوقانی::
::
تحول نظام سلامت

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..

AWT IMAGE

AWT IMAGE

:: معرفی بخش و برنامه پزشکان درمانگاه دی ماه 97 ::
لاشماره های تلفن گویا جهت اخذ نوبت تلفنی ::

              33456006- 33456161

*ملاحظات و توضیحات برنامه های درمانگاه ها*

دریافت برنامه کل متخصصین درمانگاه دی ماه 1397

دریافت
برنامه درمانگاه اطفال دی ماه 1397

دریافت برنامه درمانگاه جراحی و قلب دی ماه 1397

دریافت برنامه درمانگاه زنان دی ماه 1397

برنامه هفتگی درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی مرکز آموزشی درمانی آیت ا... موسوی دی ماه 1397

برنامه درمانگاه اطفال دی ماه 1397برنامه درمانگاه جراحی و قلب دی ماه 1397

 
 

برنامه زنان صبح وعصر دی ماه 1397

دفعات مشاهده: 5157 بار   |   دفعات چاپ: 13 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: معرفی بخش و برنامه پزشکان درمانگاه آذر ماه 97 ::

ملا

شماره های تلفن گویا جهت اخذ نوبت تلفنی ::
              33456006- 33456161


*ملاحظات و توضیحات برنامه های درمانگاه ها*

دریافت برنامه کل متخصصین درمانگاه آذر ماه 1397

دریافت
برنامه درمانگاه اطفال آذر ماه 1397

دریافت برنامه درمانگاه جراحی و قلب آذر ماه 1397

دریافت برنامه درمانگاه زنان آذر ماه 1397

برنامه هفتگی درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی مرکز آموزشی درمانی آیت ا... موسوی آذر ماه 1397

ایام هفته زمان مغز واعصاب ارتوپدی ارولوژی جراح عمومی قلب وعروق جراحی عروق طب فیزیکی وتوانبخشی داخلی فک وصورت جراح پلاستیک ژنتیک جراح توراکس وسینه اطفال فوق تخصص  جراحی اطفال فوق تخصص خون  اطفال فوق تخصص  کلیه اطفال فوق تخصص مغزاعصاب  اطفال فوق تخصص گوارش اطفال فوق تخصص عفونی اطفال فوق تخصص  نوزادان فوق تخصص آلرژی اطفال فوق تخصص غدد اطفال
شنبه
 
 
صبح Dr ایروانی Dr موذن جمشیدی Dr رستمی
 
Dr کیخالی  
Dr محمدی
Dr هاشمی
 
Drبابایی Dr کباری
 
Drترابی Dr داوری Dr افلاکی Dr صادقی
با هماهنگی
Dr مولایی
عصر Dr امینی   
 
Dr داوری
یکشنبه صبح Dr امین کاظمی Dr فرزام
 
Drفرخ پی
 
Dr دریابار
 
Dr مددی Drطرفی
جراح قلب
 
Dr هاشمی
 
   
Drبابایی
Drاسدی Dr بختیاری Dr صادقی
با هماهنگی
Dr کمالی Dr احمدی افشار
عصر Dr آل رضا
 
Drفرخ پی
 
  
 
Dr داوری
دوشنبه صبح Dr آل رضا
 
Dr ستاره Dr امینی Dr منانی
 
Dr محمودی Dr منانی
جراح عروق
 
Dr هاشمی
Dr قاروی 
Drبابایی Drحسینی
 
Dr کباری
 
Dr صادق زاده Dr داوری Drروضه
 
Dr
ناهید
جعفری
Dr مولایی
عصر Dr آل رضا
 
Dr امینی    
 
 
 
-
سه شنبه صبح Dr محمدی Drبنگش
 
Dr همدانی
 
Dr مقیمی Dr حسن زاده    Dr قاروی  Drبابایی  
.
 
Dr بابایی Dr صرافی Drکمالی -
عصر Drفرخ پی
 
 
 
Dr داوری
چهار شنبه صبح Dr نوری Dr اسماعیلی
 
Drمحمدی ارباطی Dr متدین -    Dr قاروی    
Dr میرزایی
-- Dr معزی
 
Dr داوری  
 
Drروضه Drجویباری
عصر -
 
Dr امینی Dr داوری
پنجشنبه صبح Dr اسماعیلی Dr دریابار
 
Dr بردبار Drبیگلری
(با هماهنگی)
Drکمالی -برنامه درمانگاه اطفال آذر ماه 1397

ساعت 10 صبح عصر
       متخصصین
 
ایام هفته
متخصص اطفال فوق تخصص خون اطفال فوق تخصص کلیه اطفال فوق تخصص قلب اطفال فوق تخصص داخلی اطفال فوق تخصص غدداطفال فوق تخصص عفونی اطفال فوق تخصص نوزادان فوق تخصص آلرژی اطفال فوق تخصص جراح اطفال فوق تخصص مغزاعصاب اطفال فوق تخصص خون اطفال
صبح
شنبه Dr ترابی Dr داوری Dr افلاکی -- Dr صادقی
با هماهنگی
Dr مولایی ................. .................
.................
................. Dr داوری
  
یک شنبه Dr اسدی
 
-------- ................. ---
 
Dr صادقی
با هماهنگی
................. Dr کمالی .................
-------
Dr احمدی افشار --- Dr بختیاری
 
Dr داوری
  
دو شنبه Dr صادق زاده Dr داوری ................. ---
 
Dr روضه
 
Dr مولایی - Dr ناهیدجعفری
..............
................. -------  
سه شنبه  
Dr بابایی
-------- ................. Dr حسینی
با هماهنگی
-------- Dr کمالی --
.........
................. Dr صرافی Dr داوری
 
چهار شنبه Dr معزی
 
Dr داوری ................. Dr حسینی
با هماهنگی
Dr روضه
 
................. - Dr جویباری
.................
................. Dr داوری
  
پنج شنبه  
---
------- ................. ---- --- ................. Dr کمالی .................
.................
---- -- .................

*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

برنامه درمانگاه جراحی و قلب آذر ماه 1397

متخصصین
             

 

ایام هفته
جراحی مغزو اعصاب ارتوپدی ارولوژی جراح عمومی قلب و عروق جراحی عروق طب فیزیکی
وتوانبخششی
متخصص  داخلی فک و صورت ودهان جراحی پلاستیک جراحی توراکس وسینه ژنتیک عفونی بیهوشی متخصص
داخلی
متخصص ارولوژی متخصص ارتوپدی جراحی مغزو اعصاب
صبح عصر
شنبه Dr ایروانی Dr موذن جمشیدی Dr  رستمی
 
Dr کیخالی Dr محمدی
 
Dr هاشمی
 
Dr بابایی
 
- - Dr کباری Drرفیعی
باهماهنگی
Dr انجم شعاع Dr امینی ................
یک شنبه Dr امین کاظمی Dr فرزام
Dr چهراسن
 
Dr فرخ پی
 
Dr دریابار Dr مددی Drطرفی
جراح قلب
Dr هاشمی
 
Dr بابایی
 
------- Dr
صدر
Dr حجت انصاری Dr
فرخ پی
Dr چهراسن
 
Dr آل رضا
دو شنبه Dr آل رضا Dr ستاره Dr امینی Dr منانی Dr محمودی Dr منانی
جراح عروق
 
Dr هاشمی
Dr قاروی
باهماهنگی
Dr بابایی
 
- Dr
حسینی
Dr کباری Drرفیعی
 
باهماهنگی
Dr انجم
شعاع
Dr حجت انصاری
با هماهنگی
Dr امینی ----- Dr آل رضا
................
سه شنبه Dr محمدی Dr بنگش Dr همدانی
 
Dr مقیمی Dr حسن زاده
 
Dr قاروی
 
Dr بابایی
 
--- Dr انجم شعاع Dr
فرخ پی
-
..............
چهار شنبه Dr  نوری
 
Drاسماعیلی Dr محمدی ارباطی Dr متدین - Dr قاروی
 
Dr میرزایی
 
-- ------- Dr
صدر
Dr حجت انصاری - Dr امینی - -
--------
پنج شنبه - - Dr اسماعیلی Dr دریابار Dr بردبار ------- ------- -- - ------- .............. Dr بیگلری
با هماهنگی
------ .............. -----


 

*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

 برنامه درمانگاه زنان آذر ماه 1397
 

دفعات مشاهده: 5769 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: معرفی بخش و برنامه پزشکان درمانگاه آبان ماه 97 ::

ملا

شماره های تلفن گویا جهت اخذ نوبت تلفنی ::
              33456006- 33456161


*ملاحظات و توضیحات برنامه های درمانگاه ها*

دریافت برنامه کل متخصصین درمانگاه آبان ماه 1397

دریافت
برنامه درمانگاه اطفال آبان ماه 1397

دریافت برنامه درمانگاه جراحی و قلب آبان ماه 1397

دریافت برنامه درمانگاه زنان آبان ماه 1397

برنامه هفتگی درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی مرکز آموزشی درمانی آیت ا... موسوی آبان ماه 1397

ایام هفته زمان مغز واعصاب ارتوپدی ارولوژی جراح عمومی قلب وعروق جراحی عروق طب فیزیکی وتوانبخشی داخلی فک وصورت جراح پلاستیک ژنتیک جراح توراکس وسینه اطفال فوق تخصص  جراحی اطفال فوق تخصص خون  اطفال فوق تخصص  کلیه اطفال فوق تخصص مغزاعصاب  اطفال فوق تخصص گوارش اطفال فوق تخصص عفونی اطفال فوق تخصص  نوزادان فوق تخصص آلرژی اطفال فوق تخصص غدد اطفال
شنبه
 
 
صبح Dr ایروانی Dr موذن جمشیدی Dr رستمی
 
Dr کیخالی  
Dr محمدی
Dr هاشمی
 
Drبابایی Dr کباری
 
Drترابی Dr داوری Dr افلاکی Dr صادقی
با هماهنگی
Dr مولایی
عصر Dr امینی   
 
Dr داوری
یکشنبه صبح Dr امین کاظمی Dr فرزام
 
Drفرخ پی
 
Dr دریابار
 
Dr مددی Drطرفی
جراح قلب
 
Dr هاشمی
 
   
Drبابایی
Drاسدی Dr بختیاری Dr صادقی
با هماهنگی
Dr کمالی Dr احمدی افشار
عصر Dr آل رضا
 
Drفرخ پی
 
  
 
Dr داوری
دوشنبه صبح Dr آل رضا
 
Dr ستاره Dr امینی Dr منانی
 
Dr محمودی Dr منانی
جراح عروق
 
Dr هاشمی
Dr قاروی 
Drبابایی Drحسینی
 
Dr کباری
 
Dr صادق زاده Dr داوری Drروضه
 
Dr
ناهید
جعفری
Dr مولایی
عصر Dr آل رضا
 
Dr امینی    
 
 
 
-
سه شنبه صبح Dr محمدی Drبنگش
 
Dr همدانی
 
Dr مقیمی Dr حسن زاده    Dr قاروی  Drبابایی  
.
 
Dr بابایی Dr صرافی Drکمالی -
عصر Drفرخ پی
 
 
 
Dr داوری
چهار شنبه صبح Dr نوری Dr اسماعیلی
 
Drمحمدی ارباطی Dr متدین -    Dr قاروی    
Dr میرزایی
-- Dr معزی
 
Dr داوری  
 
Drروضه Drجویباری
عصر -
 
Dr امینی Dr داوری
پنجشنبه صبح Dr اسماعیلی Dr دریابار
 
Dr بردبار Drبخشنده فرد Drبیگلری
(با هماهنگی)
Drکمالی -برنامه درمانگاه اطفال ابان ماه 1397

ساعت 10 صبح عصر
       متخصصین
 
ایام هفته
متخصص اطفال فوق تخصص خون اطفال فوق تخصص کلیه اطفال فوق تخصص قلب اطفال فوق تخصص داخلی اطفال فوق تخصص غدداطفال فوق تخصص عفونی اطفال فوق تخصص نوزادان فوق تخصص آلرژی اطفال فوق تخصص جراح اطفال فوق تخصص مغزاعصاب اطفال فوق تخصص خون اطفال
صبح
شنبه Dr ترابی Dr داوری Dr افلاکی -- Dr صادقی
با هماهنگی
Dr مولایی ................. .................
.................
................. Dr داوری
  
یک شنبه Dr اسدی
 
-------- ................. ---
 
Dr صادقی
با هماهنگی
................. Dr کمالی .................
-------
Dr احمدی افشار --- Dr بختیاری
 
Dr داوری
  
دو شنبه Dr صادق زاده Dr داوری ................. ---
 
Dr روضه
 
Dr مولایی - Dr ناهیدجعفری
..............
................. -------  
سه شنبه  
Dr بابایی
-------- ................. Dr حسینی
با هماهنگی
-------- Dr کمالی --
.........
................. Dr صرافی Dr داوری
 
چهار شنبه Dr معزی
 
Dr داوری ................. Dr حسینی
با هماهنگی
Dr روضه
 
................. - Dr جویباری
.................
................. Dr داوری
  
پنج شنبه  
---
------- ................. ---- --- ................. Dr کمالی .................
.................
---- -- .................

*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

برنامه درمانگاه جراحی و قلب آبان ماه 1397

جراحی مغزو اعصاب ارتوپدی ارولوژی جراح عمومی قلب و عروق جراحی عروق طب فیزیکی
وتوانبخششی
متخصص  داخلی فک و صورت ودهان جراحی پلاستیک جراحی توراکس وسینه ژنتیک عفونی بیهوشی متخصص
داخلی
متخصص ارولوژی متخصص ارتوپدی جراحی مغزو اعصاب
صبح عصر
شنبه Dr ایروانی Dr موذن جمشیدی Dr  رستمی
 
Dr کیخالی Dr محمدی
 
Dr هاشمی
 
Dr بابایی
 
- - Dr کباری Dr انجم شعاع Dr امینی ................
یک شنبه Dr امین کاظمی Dr فرزام
Dr چهراسن
 
Dr فرخ پی
 
Dr دریابار Dr مددی Drطرفی
جراح قلب
Dr هاشمی
 
Dr بابایی
 
------- Dr
صدر
Dr حجت انصاری Dr
فرخ پی
Dr چهراسن
 
Dr آل رضا
دو شنبه Dr آل رضا Dr ستاره Dr امینی Dr منانی Dr محمودی Dr منانی
جراح عروق
 
Dr هاشمی
Dr قاروی
باهماهنگی
Dr بابایی
 
- Dr
حسینی
Dr کباری Dr انجم
شعاع
Dr حجت انصاری
با هماهنگی
Dr امینی ----- Dr آل رضا
................
سه شنبه Dr محمدی Dr بنگش Dr همدانی
 
Dr مقیمی Dr حسن زاده
 
Dr قاروی
 
Dr بابایی
 
--- Dr انجم شعاع Dr
فرخ پی
-
..............
چهار شنبه Dr  نوری
 
Drاسماعیلی Dr محمدی ارباطی Dr متدین - Dr قاروی
 
Dr میرزایی
 
-- ------- Dr
صدر
Dr حجت انصاری - Dr امینی - -
--------
پنج شنبه - - Dr اسماعیلی Dr دریابار Dr بردبار ------- ------- -- Dr بخشنده فرد
 
------- .............. Dr بیگلری
با هماهنگی
------ .............. -----


 

*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

 برنامه درمانگاه زنان آبان ماه 1397
 
عصر صبح تاریخ ایام هفته
ژنیکولوژی پری نا تالوژی
 
 
گروسی هنربخش کاظمی 1 سه شنبه
نجمی گروسی 2 چهار شنبه
هنربخش هنربخش 3 پنج شنبه
_ _ 4 جمعه
غلامی کاظمی اسکندری 5 شنبه
گروسی حاتمی هنربخش 6 یکشنبه
غلامی غلامی گروسی 7 دوشنبه
_ _ 8 سه شنبه
نجمی اسکندری 9 چهارشنبه
گروسی گروسی 10 پنج شنبه
_ _ 11 جمعه
غلامی کاظمی اسکندری 12 شنبه
گروسی حاتمی اسکندری 13 یکشنبه
غلامی غلامی هنربخش 14 دوشنبه
گروسی گروسی هنربخش 15 سه شنبه
_ _ 16 چهار شنبه
_ _ 17 پنج شنبه
_ _ 18 جمعه
غلامی کاظمی اسکندری 19 شنبه
گروسی حاتمی گروسی 20 یکشنبه
غلامی غلامی هنربخش 21 دوشنبه
گروسی هنربخش گروسی 22 سه شنبه
نجمی گروسی 23 چهار شنبه
اسکندری اسکندری 24 پنج شنبه
_ _ 25 جمعه
غلامی کاظمی اسکندری 26 شنبه
گروسی حاتمی نقیبی 27 یکشنبه
غلامی غلامی هنربخش 28 دوشنبه
گروسی گروسی کاظمی 29 سه شنبه
نجمی اسکندری 30 چهار شنبه

دفعات مشاهده: 6283 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: معرفی بخش و برنامه پزشکان درمانگاه مهر97 ::

ملا

شماره های تلفن گویا جهت اخذ نوبت تلفنی ::
              33456006- 33456161


*ملاحظات و توضیحات برنامه های درمانگاه ها*

دریافت برنامه کل متخصصین درمانگاه مهر ماه 1397

دریافت
برنامه درمانگاه اطفال مهر ماه 1397

دریافت برنامه درمانگاه جراحی و قلب مهر ماه 1397

دریافت برنامه درمانگاه زنان مهر ماه 1397

برنامه هفتگی درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی مرکز آموزشی درمانی آیت ا... موسوی مهر ماه 1397

ایام هفته زمان مغز واعصاب ارتوپدی ارولوژی جراح عمومی قلب وعروق جراحی عروق طب فیزیکی وتوانبخشی داخلی فک وصورت جراح پلاستیک ژنتیک جراح توراکس وسینه اطفال فوق تخصص  جراحی اطفال فوق تخصص خون  اطفال فوق تخصص  کلیه اطفال فوق تخصص قلب  اطفال فوق تخصص گوارش اطفال فوق تخصص عفونی اطفال فوق تخصص  نوزادان فوق تخصص آلرژی اطفال فوق تخصص غدد اطفال
شنبه
 
 
صبح Dr ایروانی Dr موذن جمشیدی Dr رستمی
 
Dr کیخالی  
Dr محمدی
Dr هاشمی
 
Drبابایی Dr کباری
 
Drترابی Dr داوری Dr افلاکی Dr صادقی Dr مولایی
عصر Dr امینی   
 
Dr داوری
یکشنبه صبح Dr امین کاظمی Dr فرزام
 
Drفرخ پی
 
Dr دریابار
 
Dr مددی Dr هاشمی
 
   
Drبابایی
Drاسدی Dr صادقی Dr کمالی Dr احمدی افشار
عصر Dr آل رضا
 
Drفرخ پی
 
  
 
Dr داوری
دوشنبه صبح Dr آل رضا
 
Dr ستاره Dr امینی Dr منانی
 
Dr محمودی Dr منانی
 
Dr هاشمی
Dr قاروی 
Drبابایی Drحسینی
 
Dr کباری
 
Dr صادق زاده Dr داوری Drروضه
 
Dr
ناهید
جعفری
Dr مولایی
عصر Dr آل رضا
 
Dr امینی    
 
 
 
-
سه شنبه صبح Dr محمدی Drبنگش
 
Dr همدانی
 
Dr مقیمی Dr حسن زاده    Dr قاروی  Drبابایی  
.
 
Dr بابایی Dr صرافی Drروضه Drکمالی -
عصر Drفرخ پی
 
 
 
Dr داوری
چهار شنبه صبح Dr اصغری نوسری
 
Dr نوری Dr اسماعیلی
 
Drشقاقی Dr متدین -    Dr قاروی    
Dr میرزایی
-- Dr معزی
 
Dr داوری Dr حسینی (باهماهنگی)
 
 
Drروضه Drجویباری
عصر -
 
Dr امینی Dr داوری
پنجشنبه صبح Dr اسماعیلی Dr دریابار
 
Dr بردبار Drبخشنده فرد Drبیگلری
(با هماهنگی)
Drکمالی -برنامه درمانگاه اطفال مهر ماه 1397

ساعت 10 صبح عصر
       متخصصین
 
ایام هفته
متخصص اطفال فوق تخصص خون اطفال فوق تخصص کلیه اطفال فوق تخصص قلب اطفال فوق تخصص داخلی اطفال فوق تخصص غدداطفال فوق تخصص عفونی اطفال فوق تخصص نوزادان فوق تخصص آلرژی اطفال فوق تخصص جراح اطفال فوق تخصص خون اطفال
صبح
شنبه Dr ترابی Dr داوری Dr افلاکی -- Dr صادقی
 
Dr مولایی ................. .................
.................
................. Dr داوری
  
یک شنبه Dr اسدی
 
-------- ................. ---
 
Dr صادقی
 
................. Dr کمالی .................
-------
Dr احمدی افشار --- Dr داوری
  
دو شنبه Dr صادق زاده Dr داوری ................. ---
 
Dr روضه
 
Dr مولایی - Dr ناهیدجعفری
..............
................. -------  
سه شنبه  
Dr بابایی
-------- ................. Dr حسینی
با هماهنگی
Dr روضه
 
-------- Dr کمالی --
.........
................. Dr صرافی Dr داوری
 
چهار شنبه Dr معزی
 
Dr داوری ................. Dr حسینی
با هماهنگی
Dr روضه
 
................. - Dr جویباری
.................
................. Dr داوری
  
پنج شنبه  
---
------- ................. ---- --- ................. Dr کمالی .................
.................
---- -- .................

*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

برنامه درمانگاه جراحی و قلب مهر ماه 1397

متخصصین
             

 

ایام هفته
جراحی مغزو اعصاب ارتوپدی ارولوژی جراح عمومی قلب و عروق جراحی عروق طب فیزیکی
وتوانبخششی
متخصص  داخلی فک و صورت ودهان جراحی پلاستیک جراحی توراکس وسینه ژنتیک عفونی بیهوشی متخصص
داخلی
متخصص ارولوژی متخصص ارتوپدی جراحی مغزو اعصاب
صبح عصر
شنبه Dr ایروانی Dr موذن جمشیدی Dr  رستمی
 
Dr کیخالی Dr محمدی
 
Dr هاشمی
 
Dr بابایی
 
- - Dr کباری Dr انجم شعاع Dr امینی ................
یک شنبه Dr امین کاظمی Dr فرزام
 
Dr فرخ پی
 
Dr دریابار Dr مددی Dr هاشمی
 
Dr بابایی
 
------- Dr
صدر
Dr حجت انصاری Dr
فرخ پی
Dr آل رضا
دو شنبه Dr آل رضا Dr ستاره Dr امینی Dr منانی Dr محمودی Dr منانی
 
Dr هاشمی
Dr قاروی
باهماهنگی
Dr بابایی
 
- Dr
حسینی
Dr کباری Dr انجم
شعاع
Dr حجت انصاری
با هماهنگی
Dr امینی ----- Dr آل رضا
................
سه شنبه Dr محمدی Dr بنگش Dr همدانی
 
Dr مقیمی Dr حسن زاده
 
Dr قاروی
 
Dr بابایی
 
--- Dr انجم شعاع Dr
فرخ پی
-
..............
چهار شنبه Dr اصغری نوسری Dr  نوری
 
Drاسماعیلی Dr شقاقی Dr متدین - Dr قاروی
 
Dr میرزایی
 
-- ------- Dr
صدر
Dr حجت انصاری - Dr امینی - -
--------
پنج شنبه - - Dr اسماعیلی Dr دریابار Dr بردبار ------- ------- -- Dr بخشنده فرد
 
------- .............. Dr بیگلری
با هماهنگی
------ .............. -----


 

*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

برنامه درمانگاه زنان مهر ماه 1397

عصر صبح تاریخ ایام هفته
ژنیکولوژی پری
 
ناتالوژی
گروسی حاتمی اسکندری 1 یکشنبه
غلامی گروسی هنر بخش 2 دوشنبه
گروسی هنر بخش نجمی 3 سه شنبه
نجمی حاتمی 4 چهار شنبه
هنر بخش هنر بخش 5 پنج شنبه
_ _ 6 جمعه
غلامی کاظمی اسکندری 7 شنبه
گروسی حاتمی کاظمی 8 یکشنبه
غلامی گروسی اسکندری 9 دوشنبه
گروسی هنر بخش گروسی 10 سه شنبه
نجمی حاتمی 11 چهارشنبه
اسکندری اسکندری 12 پنج شنبه
_ _ 13 جمعه
غلامی کاظمی اسکندری 14 شنبه
گروسی حاتمی هنر بخش 15 یکشنبه
غلامی گروسی اسکندری 16 دوشنبه
گروسی هنر بخش نجمی 17 سه شنبه
نجمی کاظمی 18 چهار شنبه
گروسی گروسی 19 پنج شنبه
_ _ 20 جمعه
غلامی کاظمی اسکندری 21 شنبه
گروسی حاتمی نجمی 22 یکشنبه
غلامی گروسی اسکندری 23 دوشنبه
گروسی هنر بخش غلامی 24 سه شنبه
نجمی کاظمی 25 چهار شنبه
غلامی غلامی 26 پنج شنبه
_ _ 27 جمعه
غلامی کاظمی نقیبی 28 شنبه
گروسی حاتمی نقیبی 29 یکشنبه
غلامی غلامی اسکندری 30 دوشنبه

دفعات مشاهده: 6817 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: معرفی بخش و برنامه پزشکان درمانگاه شهریور97 ::

ملا

شماره های تلفن گویا جهت اخذ نوبت تلفنی ::
              33456006- 33456161


*ملاحظات و توضیحات برنامه های درمانگاه ها*

دریافت برنامه کل متخصصین درمانگاه شهریور ماه 1397

دریافت
برنامه درمانگاه اطفال شهریور ماه 1397

دریافت برنامه درمانگاه جراحی و قلب شهریور ماه 1397

برنامه هفتگی درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی مرکز آموزشی درمانی آیت ا... موسوی شهریور ماه 1397

ایام هفته زمان مغز واعصاب ارتوپدی ارولوژی جراح عمومی قلب وعروق جراحی عروق طب فیزیکی وتوانبخشی داخلی فک وصورت جراح پلاستیک ژنتیک جراح توراکس وسینه اطفال فوق تخصص  جراحی اطفال فوق تخصص خون  اطفال فوق تخصص  کلیه اطفال فوق تخصص قلب  اطفال فوق تخصص گوارش اطفال فوق تخصص عفونی اطفال فوق تخصص  نوزادان فوق تخصص آلرژی اطفال فوق تخصص غدد اطفال
شنبه
 
 
صبح Dr ایروانی Dr موذن جمشیدی Dr رستمی
 
Dr کیخالی  
Dr محمدی
Dr هاشمی
 
Drبابایی Dr کباری
 
Drترابی Dr داوری Dr افلاکی Drفرشاد
جعفری
Dr صادقی Dr مولایی
عصر Dr امینی   
 
Dr داوری
یکشنبه صبح Dr امین کاظمی Dr فرزام
Drچهراسن
 
Dr همدانی
 
Dr دریابار
 
Dr مددی Dr هاشمی
 
   
Drبابایی
Drاسدی Drفرشاد
جعفری
Dr صادقی Dr کمالی Dr احمدی افشار
عصر Dr آل رضا
 
Drچهراسن
 
Drفرخ پی
 
  
 
Dr داوری
دوشنبه صبح Dr آل رضا
 
Dr ستاره Dr امینی Dr منانی
 
Dr محمودی Dr منانی
 
Dr هاشمی
Dr قاروی 
Drبابایی Drحسینی
 
Dr کباری
 
Dr صادق زاده Dr داوری Drجعفری
Drفرشاد
جعفری
Drروضه
 
Dr
ناهید
جعفری
Dr مولایی
عصر Dr آل رضا
 
Dr امینی    
 
 
 
-
سه شنبه صبح Dr محمدی Drبنگش
 
Drفرخ پی
 
Dr مقیمی Dr حسن زاده    Dr قاروی  Drبابایی  
.
 
Dr بابایی Dr صرافی Drروضه Drکمالی -
عصر Drفرخ پی
 
 
 
Dr داوری
چهار شنبه صبح Dr اصغری نوسری
 
Dr نوری Dr اسماعیلی
 
Drشقاقی Dr متدین -    Dr قاروی    
Dr میرزایی
-- Dr معزی
 
Dr داوری Dr حسینی (باهماهنگی)
 
 
Drروضه Drجویباری
عصر -
 
Dr امینی Dr داوری
پنجشنبه صبح Dr اسماعیلی Dr دریابار
 
Dr بردبار Drبخشنده فرد Drبیگلری
(با هماهنگی)
Drکمالی -برنامه درمانگاه اطفال شهریور ماه 1397

ساعت 10 صبح عصر
       متخصصین
 
ایام هفته
متخصص اطفال فوق تخصص خون اطفال فوق تخصص کلیه اطفال فوق تخصص قلب اطفال فوق تخصص داخلی اطفال فوق تخصص غدداطفال فوق تخصص عفونی اطفال فوق تخصص نوزادان فوق تخصص آلرژی اطفال فوق تخصص جراح اطفال فوق تخصص خون اطفال
صبح
شنبه Dr ترابی Dr داوری Dr افلاکی Dr فرشادجعفری
 
Dr صادقی
 
Dr مولایی ................. .................
.................
................. Dr داوری
  
یک شنبه Dr اسدی
 
-------- ................. Dr فرشادجعفری
 
Dr صادقی
 
................. Dr کمالی .................
-------
Dr احمدی افشار --- Dr داوری
  
دو شنبه Dr صادق زاده Dr داوری ................. Dr فرشادجعفری
 
Dr روضه
 
Dr مولایی - Dr ناهیدجعفری
..............
................. -------  
سه شنبه  
Dr بابایی
-------- ................. Dr حسینی
با هماهنگی
Dr روضه
 
-------- Dr کمالی --
.........
................. Dr صرافی Dr داوری
 
چهار شنبه Dr معزی
 
Dr داوری ................. Dr حسینی
با هماهنگی
Dr روضه
 
................. - Dr جویباری
.................
................. Dr داوری
  
پنج شنبه  
---
------- ................. ---- --- ................. Dr کمالی .................
.................
---- -- .................

*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

برنامه درمانگاه جراحی و قلب شهریور ماه 1397

متخصصین
             

 

ایام هفته
جراحی مغزو اعصاب ارتوپدی ارولوژی جراح عمومی قلب و عروق جراحی عروق طب فیزیکی
وتوانبخششی
متخصص  داخلی فک و صورت ودهان جراحی پلاستیک جراحی توراکس وسینه ژنتیک عفونی بیهوشی متخصص
داخلی
متخصص ارولوژی متخصص ارتوپدی جراحی مغزو اعصاب
صبح عصر
شنبه Dr ایروانی Dr موذن جمشیدی Dr  رستمی
 
Dr کیخالی Dr محمدی
 
Dr هاشمی
 
Dr بابایی
 
- - Dr کباری Dr انجم شعاع Dr امینی ................
یک شنبه Dr امین کاظمی Dr فرزام
Dr چهراسن
Dr همدانی
 
Dr دریابار Dr مددی Dr هاشمی
 
Dr بابایی
 
------- Dr
صدر
Dr حجت انصاری Dr
فرخ پی
Dr چهراسن Dr آل رضا
دو شنبه Dr آل رضا Dr ستاره Dr امینی Dr منانی Dr محمودی Dr منانی
 
Dr هاشمی
Dr قاروی
باهماهنگی
Dr بابایی
 
- Dr
حسینی
Dr کباری Dr انجم
شعاع
Dr حجت انصاری
با هماهنگی
Dr امینی ----- Dr آل رضا
................
سه شنبه Dr محمدی Dr بنگش Dr فرخ پی
 
Dr مقیمی Dr حسن زاده
 
Dr قاروی
 
Dr بابایی
 
--- Dr انجم شعاع Dr
فرخ پی
-
..............
چهار شنبه Dr اصغری نوسری Dr  نوری
 
Drاسماعیلی Dr شقاقی Dr متدین - Dr قاروی
 
Dr میرزایی
 
-- ------- Dr
صدر
Dr حجت انصاری - Dr امینی - -
--------
پنج شنبه - - Dr اسماعیلی Dr دریابار Dr بردبار ------- ------- -- Dr بخشنده فرد
 
------- .............. Dr بیگلری
با هماهنگی
------ .............. -----


 

دفعات مشاهده: 8207 بار   |   دفعات چاپ: 25 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::