برگشت به دانشگاه علوم پزشکی زنجان
   [صفحه اصلی ]      
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
معرفی بیمارستان::
معرفی واحدهای بیمارستان::
واحد فناوری اطلاعات::
آموزش به بیمار::
دفتر اعتبار‌بخشی مرکز آموزشی‌درمانی‌ بوعلی‌سیناخرمدره::
روابط عمومی::
منابع انسانی::
ارتباط با ما::
::
تحول نظام سلامت

تحول نظام سلامت

جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
روز شمار

تاریخ روز

..
:: معرفی ::
نام واحد : حسابداری و مالی   نام مسئول واحد : آقای علی حق پرست 
شماره داخلی : ۲۷۰ تعداد پرسنل : ۵ نفر

::
:: شرح وظایف مسئول رسیدگی اسناد ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۹/۵ | 

شرح وظایف مسئول رسیدگی اسناد - آقای اکبر جلالی فر

رئوس وظایف:

- انجام رسیدگی اسناد ومدارک که تعهد پرداخت ایجاد مینماید و یا منجر به پرداخت میشود . طبق دستورالعمل مربوطه

- گردآوری منابع لازم به منظور انجام رسیدگی

- اتخاذ ترتیبات لازم به منظور تهیه صورت مغایرت بانکی و پیگیری بمنظور رفع مغایرت

- تماس با اشخاص و دانشگاه های طرف حساب با دانشگاه و پاسخگویی و رفع مغایرت احتمالی فیمابین

شرح وظایف :

- گردآوری و بهنگام نمودن منابع اطلاعاتی معتبر از قبیل قراردادها ، آئین نامه ها ، مصوبات ، دستورالعمل ها ، مجوزها و احکام کارگزینی شبکه بهداشت خرم دره و بخشنامه ها و مصوبات سازمانها و ادارات دولتی مربوط جهت انجام امور رسیدگی

- کنترل نهایی مدارک واسناد و رسیدگی و حصول اطمینان از صحت اعمال کنترلهای لازم طبق دستورالعمل های مربوطه

- تهیه « برگ رفع نواقص » در مواردی که در مدارک مورد رسیدگی نقایصی موجود باشد.

- تماس مستمر با مسئول حسابداری اموال ، خرید کالا و خدمات جهت اطمینان از صحت مدارک مربوط رسید کالا و خروج کالا از انبار

- پیگیری دریافت اسناد و مدارک مورد رسیدگی از سایر واحدهای دانشگاه

- اتخاذ ترتیبات لازم جهت صدور کلیه اسناد حسابداری شبکه با توجه به مدارک و اعلامیه ها و صورتحسابهای رسیده مربوط و همچنین طبقه بندی صحیح آنها و کنترل ممهور بودن آنها به مهر « رسیدگی شد»

::
:: شرح وظایف عامل مالی ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۹/۵ | 

  شرح وظایف عامل مالی : آقای علی حق پرست

 رئوس وظایف :

  - سرپرستی ونظارت بر اجرای کامل روشها ،سیستمهاوخط ومشی های مالی شبکه در واحد حسابداری مالی

  - کنترل وتایید کلیه اسناد حسابداری صادره

  - کنترل وضعیت نقدینگی شبکه واتخاذ ترتیبات لازم جهت اخذ اعتبارات ازدانشگاه

  - پیگیری وصول مطالبات بیمه های طرف قرارداد

  - نظارت بر ثبت ونگهداری مناسب دفاتر قانونی و تهیه تراز آزمایشی ماهیانه

  - نظارت بر اجرای صحیح مقررات و دستورالعمل ها و روشهای مصوب آیین نامه مالی معاملاتی

  شرح وظایف :

  - بررسی و تایید اسناد حسابداری و ارائه تراز آ‍مایشی ماهانه

  - بررسی و تایید کلیه پرداخت ها با توجه به آیین نامه ها ومجوزهای مربوطه

  - نظارت بر بستن حسابهای پایان سال

  - همکاری با معاون مدیر مالی به منظور تهیه صورتهای مالی

  - بررسی و تایید اعلامیه بدهکار وبستانکار صادره توسط بانک

  - اتخاذ ترتیبات لازم جهت تهیه صورتها و اطلاعات مورد لزوم حسابرسان و بازرسان قانونی وجوابگویی به آنان

  - نظارت مستمر بر نحوه عمل هریک از کارکنان واحد حسابداری و حصول اطمبنان نسبت به صحت انجام امور بر اساس شرح وظایف تعیین شده                                                                                                                 

  - پیشنهاد کلاسهای آموزشی به منظور آموزش کارکنان امور مالی

  - اتخاذ ترتیبات مقتضی جهت پرداخت به موقع تعهدات شبکه

  -همکاری و تشریک مساعی با مدیریت امورمالی در جهت بهبود روشها و سیستم های مالی

  - ارائه پیشنهاد به مدیر امور مالی در خصوص تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحد مربوطه

  - پیشنهاد ایجاد ، حذف یا تغییر در حسابهای مالی به مدیر امور مالی

  - نظارت بر نگهداری مناسب اسناد ، دفاتر ومدارک و پرونده های مالی

::
:: شرح وظایف مسئول اعتبارات و دفترداری ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۸/۲۲ | 

شرح وظایف مسئول اعتبارات و دفترداری : خانم حمیده نجاتی

AWT IMAGE

رئوس وظایف :

- تهیه و تنظیم کلیه صورت خلاصه های لازم و بررسی محاسبات انجام شده جهت صدور اسناد حسابداری

- تشخیص حسابها

- صدوراسناد حسابداری باتوجه به نظام مالی وصنعتی مدون دانشگاه

- اتخاذ ترتیبات لازم به منظور ثبت بموقع حسابها و نگهداری دفاتر قانونی

- ارائه گزارشهای لازم به مراجع استفاده کننده

- نگاهداری مناسب اسناد و مدارک مالی

- ثبت ونگهداری دفاتر قانونی و تهیه تراز های آزمایشی ماهانه

- بررسی و تامین اعتبار کلیه درخواستهای هزینه ای و سرمایه های که تعهد پرداخت ایجاد میکنند

شرح وظایف :

- کنترل اسناد حسابداری مکانیزه با پیش نویس مربوطه و رفع اشکالات احتمالی و صدور آنها

- همکاری با سایر واحدهای امور مالی در زمینه صدور اسناد حسابداری لازم

- اتخاذ ترتیبات مناسب به منظور تدارک و پلمپ بموقع دفاتر قانونی

- ثبت دفاتر قانونی با رعایت آیین نامه مربوطه و نگهداری دفاتر کل و روزنامه بر اساس ضوابط قانونی

- تهیه و تنظیم اطلاعات مقطعی مورد نیاز مسئولین مافوق و یا سایر واحدهای مالی

- قراردادن مناسب اسناد حسابداری به ترتیب شماره سریال در زونکن های مربوطه

- تایید اسناد پرداخت با ایجاد تعهد با توجه به نظام نوین مالی جدید شبکه

- ممهورنمودن کلیه مدارک و ضمائم مربوط به تامین اعتبار به مهر « تامین اعتبار شد »

::
بیمارستان بوعلی‌سینا خرمدره Booali Sina Hospital of Khoramdare

پورتال مرکز آموزشی درمانی بوعلی‌سینا خرمدره