هیات علمی

حسین دانافر

کارشناسی ارشد شیمی آلی،دکتری تخصصی شیمی دارویی

AWT IMAGE


مرتبه ی دانشگاهی : استادیار

سوابق علمی : CV   ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus

زمینه های پژوهشی : سنتز پیش داروهای پلیمری، طراحی سیستم های   دارورسانی با استفاده از نانو ذرات،  ، تهیه نانوذرات مغناطیسی جهت رساندن داروها به بافت هدف، طراحی و ارزیابی روشهای آنالیز داروها در نمونه های بیولوژیک با استفاده از روشهای HPLC و LC-Mass

زمینه های آموزشی : شیمی تجزیه، آنالیز دستگاهی، شیمی عمومی، شیمی آلی، شیمی دارویی

تلفن : 33473635-024 داخلی 318

پست الکترونیکی : danafar@zums.ac.ir

شهلا سلطانپور

دکتری حرفه ای داروسازی،دکتری تخصصی شیمی دارویی

AWT IMAGE


مرتبه ی دانشگاهی: استادیار

سوابق علمی : CV   ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus

زمینه های پژوهشی : بررسی محلولیت داروها در حضور پلیمرها، تاثیر کمک حلالها و پلیمرها بر پایداری داروها در فرمولاسیونهای مختلف، مدل بندی و آنالیز خصوصیات فیزیکوشیمیایی داروها، تاثیرات فازهای متحرک مختلف بر بازداری داروها در سیستم کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

زمینه های آموزشی: شیمی دارویی، شیمی تجزیه، آنالیز دستگاهی، شیمی عمومی، شیمی آلی

تلفن : 33473635-024 داخلی319

پست الکترونیکی : soltanpour@zums.ac.ir

ندا ادیب پور

دکتری حرفه ای داروسازی،دکتری تخصصی شیمی دارویی

AWT IMAGE

مرتبه ی دانشگاهی : دانشیار

سوابق علمی : Google Scholar  Scopus

زمینه های پژوهشی :

زمینه های آموزشی :

تلفن : 33473635-024 داخلی 322

پست الکترونیکی :

کبری رستمی زاده

دکتری تخصصی شیمی دارویی

AWT IMAGE


مرتبه ی دانشگاهی : استاد

سوابق علمی : CV   ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus

زمینه های پژوهشی : دارورسانی با استفاده از نانو ذرات پلیمری، سنتز پیش داروهای پلیمری و دارورسانی هدفمند با استفاده از مگنتتایت

زمینه های آموزشی : شیمی عمومی، شیمی تجزیه، آنالیز دستگاهی

تلفن : 33473635-024 داخلی 320

پست الکترونیکی : rostamizadeh@zums.ac.ir

شهره محبی

دکتری حرفه ای داروسازی ، دکتری تخصصی شیمی دارویی

AWT IMAGE


مرتبه ی دانشگاهی : استادیار

سوابق علمی : CV   ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus

زمینه های پژوهشی : طراحی، سنتز، و بررسی اثرات بیولوژیک ترکیبات وقفه دهنده آنزیم دی هیدروفولات ردوکتاز، طراحی، سنتز، و بررسی اثرات بیولوژیک ترکیبات ضد سرطان ، آنالیز ترکیبات دارویی با استفاده از روشهای HPLC و GC با ردیاب طیف سنج جرمی، بررسی اثرات سایتوتوکسیک ترکیبات سنتتیک با استفاده از روشهای کشت سلولی ( MTT و کلونوژنیک )

زمینه های آموزشی: شیمی دارویی، شیمی آلی، آنالیز دستگاهی

تلفن: 33473635-024 داخلی 321

پست الکترونیکی: shmohebbi@zums.ac.ir

میر جمال حسینی

دکتری تخصصی سم شناسی

AWT IMAGE


مرتبه ی دانشگاهی : استادیار

سوابق علمی : CV   ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus

زمینه های پژوهشی :

زمینه های آموزشی :

تلفن : 33473635-024 داخلی 307

پست الکترونیکی :

حمیدرضا خیری منجیلی

دکتری تخصصی نانوبیوتکنولوژی

AWT IMAGE

مرتبه ی دانشگاهی : استادیار

سوابق علمی : CV   ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus

زمینه های پژوهشی : نانوبیوتکنولوژی و نانو مدیسین، تهیه و ارزیابی سیستمهای دارورسانی ضد سرطان. تشخیص و درمان هدفمند سرطان ها با استفاده از نانوذرات،سنتز و بهینه سازی نانوذرات طلا و نانو مزوسپورها، طراحی ملکول های زیستی مانند: siRNAوmiRNA در جهت درمان سرطان، بررسی الگوی بیان ژنی در سرطان های مختلف با نمونه های شاهد برای پیدا کردن بیومارکرها، انتقال ژن بر مبنای  نانو پلیمر ها با استفاده از مدلهای حیوانی و استفاده از مدلهای مختلف برون تن و درون تنی برای ارزیابی ترانسپورتملکول های زیستی، تهیه داربست های مختلف جهت تمایز سلول های بنیادی

زمینه های آموزشی : نانوبیوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، نانوپزشکی،نانو ماشین ها، روشهای آنالیز میکروسکوپی نانو ذرات، بیولوژی سلولی و مولکولی پیشرفته

تلفن : 33473635-024 داخلی 336

پست الکترونیکی : h.kheiri@zums.ac.ir

علی شرفی

دکتری تخصصی بیولوژی - ژنتیک مولکولی

AWT IMAGE
 

مرتبه ی دانشگاهی : استادیار

سوابق علمی:  CV   ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus

زمینه های پژوهشی :

زمینه های آموزشی:

تلفن : 33473635-024 داخلی 340

پست الکترونیکی:

  

سمیه صدیقیان

کارشناسی ارشد شیمی معدنی،دکتری تخصصی شیمی معدنی

AWT IMAGE


مرتبه ی دانشگاهی : استادیار

سوابق علمی: CV   ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus

زمینه های پژوهشی : سنتز نانو کامپوزیتهای معدنی برای دارورسانی، دارورسانی با سرامیکهای معدنی و نانو ذرات فلزی، تهیه و شناسایی نانو کامپوزیتهای بر پایه گرافن

زمینه های آموزشی:

تلفن: 33473635-024 داخلی 335

پست الکترونیکی:

علی رمضانی

دکتری تخصصی فرآورده های بیولوژیک و بیوتکنولوژی پزشکی

AWT IMAGE


مرتبه ی دانشگاهی : دانشیار

سوابق علمی : CV   ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus

زمینه های پژوهشی : غربال گری میکروارگانیسمها، بیوانفورماتیک، بررسی مولکولی فرآورده های ضد مالاریا

زمینه های آموزشی : بیوتکنولوژی دارویی، فرآورده های بیولوژیک، ژنتیک، زیست شناسی سلولی و مولکولی، بیوشیمی، بیو شیمی بالینی، بیوانفورماتیک، تکنیک های پیشرفته در بیوتکنولوژی، کنترل کیفی

تلفن : 33473635-024 داخلی 337

پست الکترونیکی : ramazania@zums.ac.ir