هیات علمی

دکتر حسین دانافر

کارشناسی ارشد شیمی آلی،دکتری تخصصی شیمی دارویی


مرتبه ی دانشگاهی : استادیار

سوابق علمی : CV   ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus

زمینه های پژوهشی : سنتز پیش داروهای پلیمری، طراحی سیستم های   دارورسانی با استفاده از نانو ذرات،  ، تهیه نانوذرات مغناطیسی جهت رساندن داروها به بافت هدف، طراحی و ارزیابی روشهای آنالیز داروها در نمونه های بیولوژیک با استفاده از روشهای HPLC و LC-Mass

زمینه های آموزشی : شیمی تجزیه، آنالیز دستگاهی، شیمی عمومی، شیمی آلی، شیمی دارویی

تلفن : 33473635-024 داخلی 318

پست الکترونیکی : danafar@zums.ac.ir

دکتر نرگس پور سینا

دکتری حرفه ای داروسازی ، دکتری تخصصی فارماسیوتیکس


مرتبه ی دانشگاهی: استادیار

سوابق علمی : ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus

زمینه های پژوهشی : مهندسی ذرات، دارورسانی استنشاقی، دارورسانی پپتیدها و پروتئین ها، دارورسانی با استفاده از حامل های پپتیدی

زمینه های آموزشی: فیزیکال فارماسی، بیوفارماسی، فارماسیوتیکی، پلیمر

تلفن : 33473635-024 داخلی332

پست الکترونیکی : n.poursina@zums.ac.ir

دکتر ندا ادیب پور

دکتری حرفه ای داروسازی،دکتری تخصصی شیمی دارویی


مرتبه ی دانشگاهی : دانشیار

سوابق علمی : Google Scholar  Scopus

زمینه های پژوهشی :

زمینه های آموزشی :

تلفن : 33473635-024 داخلی 322

پست الکترونیکی :


دکتر کبری رستمی زاده

دکتری تخصصی شیمی دارویی


مرتبه ی دانشگاهی : استاد

سوابق علمی : CV   ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus

زمینه های پژوهشی : دارورسانی با استفاده از نانو ذرات پلیمری، سنتز پیش داروهای پلیمری و دارورسانی هدفمند با استفاده از مگنتتایت

زمینه های آموزشی : شیمی عمومی، شیمی تجزیه، آنالیز دستگاهی

تلفن : 33473635-024 داخلی 320

پست الکترونیکی : rostamizadeh@zums.ac.ir

دکتر شهره محبی

دکتری حرفه ای داروسازی ، دکتری تخصصی شیمی دارویی


مرتبه ی دانشگاهی : استادیار

سوابق علمی : CV   ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus

زمینه های پژوهشی : طراحی، سنتز، و بررسی اثرات بیولوژیک ترکیبات وقفه دهنده آنزیم دی هیدروفولات ردوکتاز، طراحی، سنتز، و بررسی اثرات بیولوژیک ترکیبات ضد سرطان ، آنالیز ترکیبات دارویی با استفاده از روشهای HPLC و GC با ردیاب طیف سنج جرمی، بررسی اثرات سایتوتوکسیک ترکیبات سنتتیک با استفاده از روشهای کشت سلولی ( MTT و کلونوژنیک )

زمینه های آموزشی: شیمی دارویی، شیمی آلی، آنالیز دستگاهی

تلفن:33473635-024 داخلی 321 و 344

پست الکترونیکی: shmohebbi@zums.ac.ir

دکتر میر جمال حسینی

دکتری تخصصی سم شناسی


مرتبه ی دانشگاهی : استادیار

سوابق علمی : CV   ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus

زمینه های پژوهشی :

زمینه های آموزشی :

تلفن : 33473635-024 داخلی 307

پست الکترونیکی :

دکتر حمیدرضا خیری منجیلی

دکتری تخصصی نانوبیوتکنولوژی


مرتبه ی دانشگاهی : استادیار

سوابق علمی : CV   ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus
زمینه های پژوهشی : نانوبیوتکنولوژی و نانو مدیسین، تهیه و ارزیابی سیستمهای دارورسانی ضد سرطان. تشخیص و درمان هدفمند سرطان ها با استفاده از نانوذرات،سنتز و بهینه سازی نانوذرات طلا و نانو مزوسپورها، طراحی ملکول های زیستی مانند: siRNAوmiRNA در جهت درمان سرطان، بررسی الگوی بیان ژنی در سرطان های مختلف با نمونه های شاهد برای پیدا کردن بیومارکرها، انتقال ژن بر مبنای  نانو پلیمر ها با استفاده از مدلهای حیوانی و استفاده از مدلهای مختلف برون تن و درون تنی برای ارزیابی ترانسپورتملکول های زیستی، تهیه داربست های مختلف جهت تمایز سلول های بنیادی

زمینه های آموزشی : نانوبیوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، نانوپزشکی،نانو ماشین ها، روشهای آنالیز میکروسکوپی نانو ذرات، بیولوژی سلولی و مولکولی پیشرفته

تلفن : 33473635-024 داخلی 336

پست الکترونیکی : h.kheiri@zums.ac.ir

دکتر علی شرفی

دکتری تخصصی بیولوژی - ژنتیک مولکولی

 

مرتبه ی دانشگاهی : استادیار

سوابق علمی:  CV   ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus

زمینه های پژوهشی :

زمینه های آموزشی:

تلفن : 33473635-024 داخلی 340

پست الکترونیکی:

  

دکتر سمیه صدیقیان

کارشناسی ارشد شیمی معدنی،دکتری تخصصی شیمی معدنی


مرتبه ی دانشگاهی : استادیار

سوابق علمی: CV   ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus

زمینه های پژوهشی : سنتز نانو کامپوزیتهای معدنی برای دارورسانی، دارورسانی با سرامیکهای معدنی و نانو ذرات فلزی، تهیه و شناسایی نانو کامپوزیتهای بر پایه گرافن

زمینه های آموزشی:

تلفن: 33473635-024 داخلی 335

پست الکترونیکی:

دکتر علی رمضانی

دکتری تخصصی فرآورده های بیولوژیک و بیوتکنولوژی پزشکی


مرتبه ی دانشگاهی : دانشیار

سوابق علمی : CV   ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus

زمینه های پژوهشی : بیوانفورماتیک، داروهای ضد مالاریا، مطالعات پروتئومیکس ژنومیکس و متابولومیکس، ژن درمانی سرطان، طراحی بیوسنسورهای تشخیصی

زمینه های آموزشی : بیوتکنولوژی دارویی، فرآورده های بیولوژیک، ژنتیک، زیست شناسی سلولی و مولکولی، بیوشیمی، بیو شیمی بالینی، بیوانفورماتیک، تکنیک های پیشرفته در بیوتکنولوژی، کنترل کیفی

تلفن : 33473635-024 داخلی 337

پست الکترونیکی : ramazania@zums.ac.ir