کارکنان اداری

AWT IMAGE


1- محمدحسین آقاجان جماعت - مدیر امور عمومی دانشکده

2- حسین فهرستی - مسئول امورمالی

3 - اصغر محمدی - مسئول اموال

4 - مرتضی علاماتی - کارپرداز

5 - طیبه کرانی - کارشناس امورمالی

6 - سمیه پوکاله  - کارگزین

7 - لیلا محمدی - دبیرخانه

8 - محسن میری - نگهبان

9 - فرهاد شفیعی - نگهبان

10 - مهدی غفاری - مسئول خدمات

11 - جمال رستمی - انباردار

13 - یوسف قاسمی - انباردار