ویژه پژوهشگران غیر هیات علمی

ویژه پژوهشگران خارج از دانشگاه

پرسنل معاونت

مسئول دبیرخانه و مسئول دفتر

نیره آربونی

تلفن:33156393

کارشناس امور پژوهشی و مسئول امور عمومی

   مهندس محمد تقی بهرامی

تلفن:33156393

مشاور معاونت در امور استاندارد سازی و نمایه سازی نشریات علمی دانشگاه

دکتر مجید امین زارع

پست الکترونیک:m.aminzare@zums.ac.ir

تلفن:33196393

رابط معاونت در  راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه حیوانات

دکتر سید حجت حسینی

پست الکترونیک:h.hosseini@zums.ac.ir

تلفن:33156393

سرپرست امور مالی

مهناز ورقایی

تلفن:33156398

 دبیرخانه

نرگس کریمی

تلفن:33156333