پرسنل معاونت

کارشناسان معاونت تحقیقات و فناوری

رئیس گروه کارشناسان امور پژوهشی دانشگاه

منصور مهاجری

پست الکترونیک: m.mahjr@yahoo.com

تلفن: 33154328

کارشناس پژوهشی

سوسن فیضی

پست الکترونیک:sfayzi@zums.ac.ir 

تلفن:33156334


کارشناس پژوهشی

علیرضا گنجی

پست الکترونیک:aganji@zums.ac.ir

تلفن:33156421
 

کارشناس پژوهشی

سمانه تقیلو

پست الکترونیک:

تلفن:33156317
 

کارشناس پژوهشی

ثریا محمدی

پست الکترونیک:

تلفن:33156317

رابط معاونت در  راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه حیوانات

دکتر سید حجت حسینی

پست الکترونیک:h.hosseini@zums.ac.ir

تلفن:33156393


مشاوران

مشاور معاونت در امور استاندارد سازی و نمایه سازی نشریات علمی دانشگاه

دکتر مجید امین زارع

پست الکترونیک:m.aminzare@zums.ac.ir

کادر اداری

مسئول دفتر

نیره آربونی

تلفن:33156393


کارشناس امور پژوهشی و مسئول امور عمومی

مهندس محمد تقی بهرامی

تلفن:33156393
 

سرپرست امور مالی

مهناز ورقایی

تلفن:33156398

کارشناس امور مالی
ناصر محمدی

تلفن:33156308


دبیرخانه

نرگس کریمی

تلفن:33156333