ویژه پژوهشگران غیر هیات علمی

ویژه پژوهشگران خارج از دانشگاه

پرسنل معاونت

کارشناسان معاونت تحقیقات و فناوری

رئیس گروه کارشناسان امور پژوهشی دانشگاه

منصور مهاجری

پست الکترونیک: m.mahjr@yahoo.com

تلفن: 33154328

کارشناس پژوهشی

سوسن فیضی

پست الکترونیک:sfayzi@zums.ac.ir 

تلفن:33156334

کارشناس پژوهشی

شهناز محمدی

پست الکترونیک: sh.pooya@yahoo.com

تلفن:33156319

کارشناس پژوهشی

علیرضا گنجی

پست الکترونیک:aganji@zums.ac.ir

تلفن:33156421
 

کارشناس پژوهشی

سمانه تقیلو

پست الکترونیک:samanetaghilou@yahoo.com

تلفن:33156317
 

کارشناس پژوهشی

نازیلا بهمئی

پست الکترونیک:

تلفن:33156317

کارشناس ترجمان دانش

مهندس محبوبه بیات ترک

پست الکترونیک: zanjanmoavenat@yahoo.com

تلفن:33156316

رابط معاونت در  راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه حیوانات

دکتر سید حجت حسینی

پست الکترونیک:h.hosseini@zums.ac.ir

تلفن:33156393

مشاوران

مشاور معاونت در امور استاندارد سازی و نمایه سازی نشریات علمی دانشگاه

دکتر مجید امین زارع

پست الکترونیک:m.aminzare@zums.ac.ir

تلفن:33196393

مشاور معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در امور ترجمان

دکتر سمیه عبدالهی ثابت

پست الکترونیک:drsabet@zums.ac.ir

تلفن:33156316


کادر اداری

مسئول دفتر

نیره آربونی

تلفن:33156393

کارشناس امور پژوهشی و مسئول امور عمومی

   مهندس محمد تقی بهرامی

تلفن:33156393

سرپرست امور مالی

مهناز ورقایی

تلفن:33156398

کارشناس امور مالی
ناصر محمدی

تلفن:33156308


 دبیرخانه

نرگس کریمی

تلفن:33156333