معرفی واحد سامانه های سلامت
لیلا بهرامی

مسئول HIS و سیستمهای سلامت

l.bahrami@zums.ac.ir

تلفن: 024-33156412


واحد سیستم های اطلاعات بیمارستانی  (HIS)  از واحدهای زیرمجموعه مدیریت آمار و فنآوری اطلاعات و ارتباطات می باشد. وظیفه اصلی این واحد مدیریت, توسعه و پشتیبانی  نرم افزار سیستم اطلاعات بستری و سرپائی بیمارستانی(HIS) در واحدهای زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد. از دیگر وظایف این واحد نظارت بر خرید نرم افزارهای درمانی مرتبط به  HIS , نیازسنجی واحدهای مختلف دانشگاه , نظارت بر شرکتهای طرف قرارداد و پیگیری امور مربوط به توسعه و پشتیبانی پرونده الکترونیک سپاس می باشد.