Zanjan University of Medical Sciences پست الكترونيك · درباره دانشگاه · اخبار دانشگاه · نقشه پايگاه · كتابخانه · English
شناسه کاربری رمز عبور ثبت نام در پایگاه | فراموشی رمز
بخش‌های اصلی
رسالت دانشکده ::
ریاست دانشکده::
معاونت پژوهشی ::
معاونت آموزشی::
گروههای آموزشی::
کتابخانه::
فن آوری اطلاعات::
اداره امور عمومی::
مجله دانشکده بهداشت::
آیین نامه های هیئت علمی::
آزمایشگاه ::
روابط عمومی::
استعدادهای درخشان::
کمیته تحقیقات دانشجویی::
تماس با ما::
اخبار و رویدادها::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
خدمات الکترونیکی دانشجویی

اتوماسیون تغذیه

آموزش دانشجویی سما

..
:: رسالت دانشکده ::

 مشخص بودن رسالت (Mission)و اهداف دانشکده پیراپزشکی و بهداشت:
دانشکده بهداشت و پیراپزشکی دانشگاه های علوم پزشکی برای تربیت نیروی انسانی بهداشتی شایسته مورد نیاز در سطح استان، کشور و در صورت ضرورت خارج از کشور، همچنین مشارکت در توسعه تندرستی، حفظ و ارتقاء کیفیت محیط زیست، انجام پژوهش های کاربردی و بنیادی برای حل مسائل و توسعه علوم بهداشتی در سطح استان و کشور، ایجاد شده است.
دانشکده بهداشت و پیراپزشکی در راه بهبود کیفیت خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای همواره ثابت قدم بوده و کیفیت تعالی مدار را به عنوان اولویت اول مد نظر قرار می دهد و به صورت نظام مند )تشکیل کمیته ارتقاء کیفیت( توانمندی اعضاء هیئت علمی و کارکنان را به طور مستمر افزایش داده تا افرادی مولد، خالق و با انگیزه در محیط کار باشند. حداکثر تلاش خود را جهت ارائه آموزش های علمی، کاربردی با کیفیت مطلوب و منطبق با نیازهای نظام تندرستی کشور برای دانشجویان اعمال می کند تا دارای قابلیت های علمی و حرفه ای جهت رفع نیاز در مؤسسات بهداشتی و پذیرش در دوره های تحصیالت تکمیلی باشند.
دانشکده بهداشت و پیراپزشکی خود را متعهد به ایجاد زمینه الزم برای تعلیم و پرورش دانشجویان و تولید دانش جدید متناسب با نیازهای جامعه خود و جامعه جهانی می داند.
نسبت به فراهم آوردن محیط مناسب برای یادگیری همراه با جدیدترین فن آوری های اطلاعاتی، خود را متعهد دانسته و در این راه با ایجاد فضای فیزیکی مناسب، تهیه و تدارک تجهیزات و مواد آزمایشگاهی، مدیریت صحیح منابع و ایجاد شرایط رفاهی مناسب به توسعه دانشکده در ابعاد مختلف اقدام می کند.
دانشکده بهداشت و پیراپزشکی همواره ارتباط خود را با مؤسسات بهداشتی دولتی – خصوصی حفظ کرده و سعی در به کارگیری تجربیات مفید آن ها در دانشکده داشته و با دیدگاه سیستمیک به دنبال ایجاد هماهنگی بین واحدهای درونی و همکاری بین بخشی می باشد. به ارتقاء سطح بهداشت جامعه حساس بوده و علاوه بر ارائه خدمات آموزشی، مشاوره ای و سنجش مداوم شاخص های بهداشتی به ارائه راهکارهای مناسب اقدام می کند. دانشکده بهداشت و پیراپزشکی در راستای تحقق رسالت دانشگاه به قوانین و مقررات، دستورالعمل ها و بخشنامه های ارسالی پایبند بوده و ضمن رعایت ارزش های انسانی به عنوان یک عنصر پویا، از مشارکت کارکنان، دانشجویان ، اعضاء هیئت علمی و جامعه در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها استقبال کرده و زمینه های مشارکت را با تشکیل تیم ها و کمیته های مختلف همراه با ارزیابی مناسب از فعالیت ها و اطلاع رسانی دقیق به نحو مطلوب فراهم می کند تا خدمات به نحوی ارائه شود که توقع و منافع همه گروه های ذینفع در چارچوب مقررات مورد توجه قرار گیرد.
1 -اهداف دانشکده بهداشت و پیراپزشکی
2-ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی
3-توسعه دوره های آموزشی
4 -تکمیل نیروی انسانی و ارتقاء سطح تخصصی اعضاء هیئت علمی و کارکنان دانشکده
5 -تربیت نیروی انسانی متخصص بهداشتی متناسب با نیازهای جامعه
6 -توسعه همکاری های بین بخشی
7 -بهبود ساختار فیزیکی و تجهیزات آموزشی و پژوهشی

اهداف بلند مدت :دانشکده بهداشت و پیراپزشکی زنجان به عنوان بخشی از آموزش و پژوهش علوم بهداشتی در دانشگاه علوم پزشکی زنجان در راستای سالمت عمومی و گسترش ارتباطات از تمامی ظرفیتهای خود به لحاظ فناوری ، اطالعات و ارتباطات استفاده نموده و در این زمنیه تالش خواهد کرد .به منظور تربیت و تامین نیروی کارآمد مورد نیاز ارگانها و موسسات مرتبط با علوم بهداشتی در صدد گسترش رشته های تحصیالت تکمیلی خود در زمینه های دکترای تخصصی بهداشت محیط ، دکترای تخصصی بهداشت و ایمنی مواد غذایی ، کارشناسی ارشد HSE ،ارشد فیزیک پزشکی، ارشد هماتولوژی ، علوم بهداشتی در تغذیه ، میباشد .انتشار و دسترسی به یافته های پژوهشی به منظور افزایش آگاهی های بهداشتی محققین و افراد جامعه ارتقا سلامت و ارائه سرویسهای خدمات بهداشتی جامعه ، طرح زیر ساختهای مدون و اجرای آن به جهت ارتقای جایگاه دانشکده بهداشت وپیراپزشکی در سطح جامعه و بین الملل .
اهداف کوتاه مدت :فراهم آوردن امکانات آموزش عالی برای دانشجویان ، متخصصین ، کارکنان بهداشتی و متولیان سالمت جامعه و نیز آموزش عامه مردم ، ارتقا کمی و کیفی آموزش وپژوهش از درون و تعامالت ملی و بین المللی به جهت تربیت دانش آموختگانی که بتوانند در حل مشکالت و مسایل بهداشتی و سالمت و ایجاد تغییر با روشهای نوین در این زمینه تاثیرگذار باشند ارائه راهکارهای مناسب مرتبط با امور سالمت جامعه ارتقا ی کمی و کیفی ساختار پژوهشی دانشکده مرتبط با گروههای آموزشی 
برنامه استراتژیک (راهبردی) دانشکده بهداشت و پیراپزشکی:
دانشگاه های علوم پزشکی برای تربیت نیروی انسانی بهداشتی شایسته مورد نیاز در سطح استان، کشور و در صورت ضرورت خارج از کشور، همچنین مشارکت در توسعه تندرستی، حفظ و ارتقاء کیفیت محیط زی ست، ا نجام پژوهش های کاربردی و بنیادی برای حل م سائل و تو سعه علوم بهدا شتی در سطح ا ستان و کشور، ایجاد شده است. دانشکده بهداشت و پیراپزشکی در راه بهبود کیفیت خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای همواره ثابت قدم بوده و کیفیت تعالی مدار را به عنوان اولویت اول مد نظر قرار می دهد و به صورت نظام مند ) تشکیل کمیته ارتقاء کیفیت( توانمندی اعضاء هیئت علمی و کارکنان را به طور مستمر افزایش داده تا افرادی مولد، خالق و با انگیزه در محیط کار باشند. حداکثر تلاش خود را جهت ارائه آموزش های علمی، کاربردی با کیفیت مطلوب و منطبق با نیازهای نظام تندر ستی کشور برای دانشجویان اعمال می کند تا دارای قابلیت های علمی و حرفه ای جهت رفع نیاز در مؤ سسات بهدا شتی و پذیرش در دوره های تحصیلات تکمیلی با شند. دانشکده بهدا شت و پیراپز شکی خود را متعهد به ایجاد زمینه الزم برای تعلیم و پرورش دانشجویان و تولید دانش جدید متنا سب با نیازهای جامعه خود و جامعه جهانی می داند. نسبت به فراهم آوردن محیط مناسب برای یادگیری همراه با جدیدترین فن آوری های اطلاعاتی، خود را متعهد دانسته و در این راه با ایجاد فضای فیزیکی     منا سب، تهیه و تدارک تجهیزات و مواد آزمایشگاهی، مدیریت صحیح منابع و ایجاد شرایط رفاهی مناسب به توسعه دانشکده در ابعاد مختلف اقدام می کند. دانشکده بهداشت و پیراپزشکی همواره ارتباط خود را با مؤسسات بهداشتی دولتی – خصوصی حفظ کرده و سعی در به کارگیری تجربیات مفید آن ها در دانشکده داشته و با دیدگاه سیستمیک به دنبال ایجاد هماهنگی بین واحدهای درونی و همکاری بین بخشی می باشد. به ارتقاء سطح بهداشت جامعه حساس بوده و عالوه بر ارائه خدمات آموزشی، مشاوره ای و سنجش مداوم شاخص های بهداشتی به ارائه راهکارهای مناسب اقدام می کند

                                                                                                                            دکتر فاطمه جعفری 
                                                                                                                    رئیس دانشکده بهداشت و پیراپزشکی

دفعات مشاهده: 11570 بار   |   دفعات چاپ: 562 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 17 بار   |   0 نظر
::