:: بایگانی بخش عیادت خادمینحرم رضوی از بیماران مرکز آموزشی درمانی به مناسبت فرا رسیدن دهه کرامت : ::
:: عیادت خادمینحرم رضوی از بیماران مرکز آموزشی درمانی به مناسبت فرا رسیدن دهه کرامت - ۱۳۹۴/۶/۵ -