:: بایگانی بخش عیادت خادمین مجمع بزرگداشت جهانی حضرت علی اصغر (ع) از کودکان ونوزادان بستری در مرکز آموزشی درمانی آیت اله موسوی: ::
:: عیادت خادمین مجمع بزرگداشت جهانی حضرت علی اصغر (ع) از کودکان ونوزادان بستری در مرکز آموزشی درمانی آیت اله موسوی - ۱۳۹۴/۷/۲۶ -