:: بایگانی بخش زنجان برای پیوند کلیه از بیمار مرگ مغزی آماده می شود: ::
:: زنجان برای پیوند کلیه از بیمار مرگ مغزی آماده می شود - ۱۳۹۴/۸/۲۳ -