:: بایگانی بخش مراسم تکریم از "جناب آقای دکتر جمشیدی" ومعارفه "جناب آقای دکتر قائمی ": ::
:: مراسم تکریم از - ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ -