:: بایگانی بخش مساعد بودن حال بیمارسومین عمل پیوند کلیه وانتقال به بخش پیوند کلیه : ::
:: مساعد بودن حال بیمارسومین عمل پیوند کلیه وانتقال به بخش پیوند کلیه - ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ -