:: بایگانی بخش تبریک سرپرست محترم مرکز به مناسبت روز بزرگداشت دانشمند بزرگ ایرانی خواجه نصیر طوسی وروز مهندس : ::
:: تبریک سرپرست محترم مرکز به مناسبت روز بزرگداشت دانشمند بزرگ ایرانی خواجه نصیر طوسی وروز مهندس - ۱۳۹۴/۱۲/۵ -