:: بایگانی بخش افتتاح 42تخت ویژه جدید در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی زنجان بطورهمزمان با سراسر کشور: ::
:: افتتاح 42تخت ویژه جدید در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی زنجان بطورهمزمان با سراسر کشور - ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ -