:: بایگانی بخش روز دوشنبه مورخه 9/5/95 جناب آقای مهندس فرمانی بازرس وزارت کشور بهمراه مسئولین محترم استانداری، معاون محترم خدمات وپشتی: ::
:: روز دوشنبه مورخه 9/5/95 جناب آقای مهندس فرمانی بازرس وزارت کشور بهمراه مسئولین محترم استانداری، معاون محترم خدمات وپشتیبانی جناب آقای دکتر نظ - ۱۳۹۵/۱/۱۰ -