:: بایگانی بخش افتتاح 3 اتاق تک نفره زایمان در بیمارستان شهدای طارم: ::
:: افتتاح 3 اتاق تک نفره زایمان در بیمارستان شهدای طارم - ۱۳۹۵/۸/۱۹ -