:: بایگانی بخش بازید کسبه ومعتمدین، خیّرین، اصناف، بازاریان از مرکز: ::
:: بازید کسبه ومعتمدین، خیّرین، اصناف، بازاریان از مرکز - ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ -