:: بایگانی بخش مشخصات و تصاویر کلینیک های ویژه در حال احداث: ::
:: کلینیک ویژه در حال احداث شفیعه - ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ -
:: کلینیک ویژه شفیعه زنجان - ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ -