دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

Public relations Archive

:: Public relations - 2017/03/8 -

  • Registered users: 2567 users
  • Online users: 0 users
  • Guest users: 90 users
  • All visits: 101554390 visits
  • Visits in 24 Hours: 36993 visits

ZUMS Central Office: Azadi Square, Zanjan, Zanjan.

Tel: 0098- 24- 33420651

info@zums.ac.ir