:: بایگانی بخش تشکیل تیم کوهنوردی مرکز: ::
:: تشکیل تیم کوهنوردی مرکز - ۱۳۹۶/۲/۲۳ -