:: بایگانی بخش آیین نامه ها: ::
:: آیین نامه های دانشجویان و دانش آموختگان داخل و خارج - ۱۳۸۹/۴/۳۰ -
:: آئین نامه ها و دستور العمل های مربوط به اعضای هیات علمی - ۱۳۸۹/۳/۲۱ -
:: قوانین و آیین نامه های آرشیو وزارت بهداشت - ۱۳۸۹/۳/۲۱ -
:: آیین نامه های ثبت نام پذیرش - ۱۳۸۸/۵/۲۷ -