:: بایگانی بخش کارگاه های آموزشی آسیب شناسی روابط دختر و پسر : ::
:: سومین کارگاه آموزشی آسیب شناسی روابط دختر و پسر و تاثیر آن در نحوه ی همسر گزینی - ۱۳۸۹/۹/۱۷ -
:: دومین کارگاه آموزشی آسیب شناسی روابط دختر و پسر و تاثیر آن در نحوه ی همسر گزینی - ۱۳۸۹/۹/۶ -
:: اولین کارگاه آموزشی آسیب شناسی روابط دختر و پسر و تاثیر آن در نحوه ی همسر گزینی - ۱۳۸۹/۹/۱ -