:: بایگانی بخش ارسال تیمهای پزشکی به روستاها: ::
:: - - ۱۳۸۹/۱۰/۱۹ -