:: بایگانی بخش حضور ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی زنجان در لحظه تحویل سال : ::
:: حضور ریاست - ۱۳۹۰/۱/۱۷ -