:: بایگانی بخش مصاحبه دکتر رحیم سروری و ایرنا: ::
:: دکتر سروری - ۱۳۹۰/۱/۲۴ -