:: بایگانی بخش مراحل ترخیص بیمار: ::
:: فرایند ترخیص - ۱۳۹۰/۲/۲۰ -