:: بایگانی بخش امکانات مناسبی برای بیماران در بخش فیزیوتراپی فراهم است: ::
:: 22/05/90 - ۱۳۹۰/۵/۲۵ -