:: بایگانی بخش استاندار زنجان-وضعیت بهداشت و درمان در دولت ...: ::
:: سخنان استاندار زنجان - ۱۳۹۰/۶/۱۲ -