:: بایگانی بخش تجمع اعتراض آمیز کارکنان مرکز به جنایات آل خلیفه بحرین: ::
:: تجمع اعتراض آمیز کارکنان مرکز به جنایات آل خلیفه بحرین - ۱۳۹۰/۶/۲۶ -