:: بایگانی بخش وقوع لکنت در بین اقوام درجه 1افراد لکنتی 3برابر بیش از است: ::
:: حمدی - ۱۳۹۰/۸/۱ -