:: بایگانی بخش ضیافت اندیشه اساتید: ::
:: گزارش طرح ضیافت اندیشه اساتید - ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ -
:: طرح ضیافت اندیشه اساتید - ۱۳۹۱/۶/۱۵ -
:: کرسی نظریه پردازی اساتید - ۱۳۹۱/۶/۱۳ -
:: آغاز طرح ضیافت اندیشه اساتید - ۱۳۹۱/۶/۱۳ -
:: طرح ضیافت اندیشه اساتید - ۱۳۹۱/۶/۱۳ -