:: بایگانی بخش دبیر خانه هیئت اجرایی جذب : ::
:: فرمهای 16 گانه - ۱۳۹۵/۱/۲۵ -
:: بررسی توانایی علمی داوطلبین جذب - ۱۳۹۴/۹/۲ -
:: پرسشنامه هیآت اجرایی جذب دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان (فرم شماره 1) - ۱۳۹۲/۲/۷ -
:: آیین نامه جذب - ۱۳۹۱/۷/۳۰ -