:: بایگانی بخش اقلیم و ویژگی های طبیعی: ::
:: اقلیم و ویژگی های طبیعی استان زنجان - ۱۳۸۶/۴/۱۸ -