دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

بایگانی بخش بهداشت محیط

:: اجرای طرح بازرسی - ۱۳۹۵/۳/۲۵ -
:: آموزشی - ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ -
:: مراحل صدور کارت بهداشتی - ۱۳۹۲/۶/۲۵ -