:: بایگانی بخش بیمارستان ایثار ایجرود: ::
:: مشخصات بیمارستان - ۱۳۹۳/۱/۲۷ -