:: بایگانی بخش بیمارستان امدادی ابهر: ::
:: مشخصات بیمارستان - ۱۳۹۳/۱/۲۷ -