:: بایگانی بخش بیمارستان امید ابهر: ::
:: مشخصات بیمارستان - ۱۳۹۳/۱/۲۷ -