:: بایگانی بخش مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی: ::
:: مشخصات بیمارستان - ۱۳۹۳/۱/۲۵ -