:: بایگانی بخش عمل جراحی ترمیم پارگی کپسول مفصل شانه: ::
:: عمل جراحی ترمیم پارگی کپسول مفصل شانه برای اولین بار در استان زنجان - ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ -