:: بایگانی بخش جلسه هیات امناء مرکز آموزشی درمانی آیت اله موسوی روز پنج شنبه در سالن سینا برگزار گردید: ::
:: جلسه هیات امناء مرکز آموزشی درمانی آیت اله موسوی روز پنج شنبه در سالن سینا برگزار گردید - ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ -