:: بایگانی بخش جلسه اعتباربخشی با حضورکلیه مسئولین وسرپرستاران درمورخه 27/10/93راس ساعت 30/11درسالن رازی برگزارگردید.: ::
:: جلسه اعتباربخشی با حضورکلیه مسئولین وسرپرستاران درمورخه 27/10/93راس ساعت 30/11درسالن رازی برگزارگردید. - ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ -