:: بایگانی بخش روسای بیمارستان از آغاز تا کنون: ::
:: روسای بیمارستان از تاسیس تا کنون - ۱۳۹۳/۱۱/۶ -