:: بایگانی بخش بازدید از بخش ساختمان جدید التاسیس بخش سوختگی وهتلیینگ بیمارستان آیت اله موسوی روز دوشنبه مورخ 20/11/93: ::
:: بازدید از بخش ساختمان جدید التاسیس بخش سوختگی وهتلیینگ بیمارستان آیت اله موسوی روز دوشنبه مورخ 20/11/93 - ۱۳۹۳/۱۱/۲۴ -