:: بایگانی بخش بازدید گروه ارزیابی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت ارزیابی بسته های تحول در نظام سلامت وانطباق فعالیتهای انجام ش: ::
:: بازدید گروه ارزیابی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت ارزیابی بسته های تحول در نظام سلامت وانطباق فعالیتهای انجام شده با دستورالعمل های - ۱۳۹۳/۱۲/۵ -