:: بایگانی بخش آیین نامه ها و دستورالعمل ها: ::
:: آیین نامه اجرایی(جدید) موضوع 5 نشست 66 - ۱۳۹۵/۸/۱۰ -
:: سابقه کار بالینی - ۱۳۹۴/۴/۴ -
:: شیوه نامه اجرایی محاسبه امتیازات پزشکی - ۱۳۹۴/۱/۳۰ -
:: شیوه نامه اجرایی محاسبه امتیازات دندانپزشکی - ۱۳۹۴/۱/۳۰ -
:: سابقه کار بالینی برای متقاضیان رشته پرستاری ویژه و ویژه نوزادان - ۱۳۹۴/۱/۳۰ -
:: سابقه کار استعداد درخشان فوریت های پزشکی - ۱۳۹۴/۱/۳۰ -
:: دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیتهای تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند «ک» - ۱۳۹۴/۱/۳۰ -
:: جدول جدید تخصیص امتیاز کارشناسی به کارشناسی ارشد - ۱۳۹۴/۱/۳۰ -
:: آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - ۱۳۹۴/۱/۳۰ -
:: ایین نامه تسهیلات آموزشی ، پژوهشی و رفاهی استعدادهای درخشان - ۱۳۹۴/۱/۳۰ -
:: آئین نامه اجرایی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان - ۱۳۹۴/۱/۳۰ -