دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

بایگانی بخش عملکرد

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 12 | تعداد کل بازدید های مطالب: 28,373 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: عملکرد واحد نظارت بر امور درمان در سه ماهه اول و دوم سال 1392 - ۱۳۹۲/۹/۹ -
:: عملکرد واحد نظارت بر درمان در آذر ماه 1391 - ۱۳۹۲/۳/۲۷ -
:: عملکرد واحد نظارت بر امور درمان دراردیبهشت1392 - ۱۳۹۲/۳/۲۳ -
:: عملکرد واحد نظارت بر امور درمان در فروردین ماه 92 - ۱۳۹۲/۳/۲۳ -
:: عملکرد اسفندماه اداره نظارت بر درمان شبکه خرمدره - ۱۳۹۲/۱/۲۴ -
:: عملکرد نظارت بر درمان بهمن ماه 1391 - ۱۳۹۱/۱۲/۱۰ -
:: عملکرد واحد نظارت بر امور درمان دردیماه سال1391 - ۱۳۹۱/۱۱/۹ -
:: عملکرددر دیماه 1391 - ۱۳۹۱/۱۱/۳ -
:: عملکرد واحد نظارت بر درمان در آذر ماه 1391 - ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ -
:: عملکرد واحد نظارت بر درمان در ستاد شبکه در فروردین و اردیبهشت 1391 - ۱۳۹۱/۳/۲۵ -
:: اهم فعالیتهای واحد نظارت بر درمان در نیمه اول سال 87 - ۱۳۸۷/۱۲/۴ -
:: عملکرد واحد نظارت بر درمان - ۱۳۸۶/۱۰/۱۵ -