امور رفاهی- بخش ویژه کارگزینان و رابطین رفاه
دریافت فرم های ویژه کارگزینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دریافت فرم معرفی برای خرید اقساطی

 دریافت فرم معرفی برای خرید نقدی

  دریافت فرم موافقت با ادامه تحصیل کارکنان

  دریافت فرم تعهد محضری برای ادامه تحصیل (رسمی و پیمانی )

دریافت فرم  مشخصات کارکنان برای بیمه کارآفرین

 

نشانی مطلب در وبگاه امور رفاهی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=101.5352.6532.fa
برگشت به اصل مطلب